Návštěvní řád areálu

Majitel:

 • MĚSTO TRUTNOV

 

Provozovatel:

 • MEBYS TRUTNOV s.r.o. ( od 1.1.2016 )

 

Provozní doba tenisového areálu:

 • Letní hrací sezóna je každoročně zahájena a ukončena provozovatelem tenisového areálu (dále jen „Provozovatel“).
 • Hrací doba na tenisových kurtech je stanovená od 8:00 hod. do 20:00 hod.
 • Hrací doba v tenisové hale je stanovena od 09:00 do 21:00 hod. ( lze i mimo stanovenou dobu a to po předchozí vzájemné dohodě )
 • Provozovatelem si vyhrazuje právo změny v provozu tenisového areálu i tenisové haly.

 

Vstup na tenisové kurty a tenisové haly

 • Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů Správců areálu.
 • Používání tenisových kurtů a tenisové haly je dovoleno pouze v provozní době a to po zaplacení příslušné částky za užívání kurtu. Členové Tenisových oddílů, kteří jsou řádně registrováni a vedeny v Trutnově (dále jen „TO“) mají umožněn vstup na kurty za podmínek předem sjednaných s Provozovatelem.
 • Vstup na tenisový kurt a do tenisové haly je povolen pouze po domluvě se Správcem.
 • Vstup na tenisový kurt a tenisové haly je povolen v přiměřeném sportovním oblečení a v obuvi určené pro tenis, tj. obuvi nepoškozující jeho povrch.
 • Rezervaci tenisového kurtů a tenisové haly je možno provést v rezervačním systému přístupném na webových stránkách http://sportoviste-trutnov.cz/pages/rezervacni-system#c nebo výjimečně u Správce tenisového areálu, který danou objednávku zanese do rezervačního systému.
 • Herní hodina na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 55 minut, výjimečně 85 minut. ( 5 minut je na povinnou údržbu kurtu )
 • Vstupem do areálu dáváte souhlas s pořizováním fotografií, audio a video záznamů vaší osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu

 

Práva a povinnosti návštěvníků

 • Převlékání a odkládání částí oděvů je povoleno pouze v šatnách. Za odložené cennosti (mobilní telefony, peníze, šperky, doklady apod.) Provozovatel neodpovídá.
 • Každý návštěvník je povinen dodržovat zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v tenisovém areálu. Dětem mladším 10-ti let je vstup do tenisového areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 • Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu bere za něj plnou odpovědnost.
 • Lékárnička první pomoci se nachází u Správce.
 • Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách tenisového areálu. Předměty nalezené v prostorách tenisového areálu je nálezce povinen odevzdat Správci, který zajistí předání majitelům.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení tenisového areálu.
 • Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení tenisového areálu, tak na majetku ostatních osob.
 • K odkládání kol se smí používat pouze stojany na kolo. Kola a příslušenství si musí zajistit každý vlastník na vlastní náklady vhodným způsobem sám.
 • Před zahájením hry jsou hráči povinni dle potřeby tenisové kurty nakropit, po hře urovnat hrably a zamést. Hráči, kteří ukončí hru a nejsou bezprostředně střídáni, lehce nakropí dvorec, pokud je jeho povrch přeschlý * ( viz. ilustrační obrázky )
 • Vstup do společenské místnosti a šaten je povolen pouze se svolením Správce areálu a to v obuvi, která není znečištěná antukou.
 • Přání astížnosti, týkající se provozu tenisového areálu nebo Správce, mohou návštěvníci uplatnit písemnou formou u Provozovatele, a to prostřednictvím Správce areálu.
 • Zákazuje se vstup se psy nebo jinými zvířaty.

 

V areálu je zejména zakázáno:

 • Chovat se způsobem, kterýohrožuje bezpečnost jednotlivců a pořádek v areálu.
 • Vstupovat na tenisový kurt v době průběhu hry.
 • Jakýmkoliv způsobem, např. tlučení raket o zem a o oplocení ničit majetek Provozovatele.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků hlasitým mluvením, používáním sprostých slov, povykováním, křikem, hlasitou hudbou, v době zápasu nevhodným povzbuzováním, pohazováním raket a jiným nevhodným chováním.
 • Znečišťovat prostory tenisového areálu.
 • Do areálu není povolen vstup osobám pod vlivem alkoholu, drog či jiných psychotropních látek. Do areálu je přísný zákaz vnášení těchto látek / alkohol, drogy, psychotropní látky /.
 • Jezdit po tenisovém areálu na kole nebo na jiném dopravním či sportovním prostředku a opírat ho o oplocení sportoviště.
 • Používat "tubus" na sběr tenisových míčků bez ochranného zakončení ( používat pouze originální sběrače )

 

Vyloučení návštěvníka z areálu

 • Z areálu bude bez nároku na vrácení finančního obnosu ( vstupného ) vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědné osoby, kterou je v tomto případě správce areálu. Dále bude vykázán návštěvník, který svým chováním bude ohrožovat, pohoršovat či jiným způsobem bude narušovat dobré mravy a plynulý chod areálu. V případě, že daný návštěvník neuposlechne výzvy odpovědné osoby, je pracovník tohoto zařízení povinen vyvést danou osobu z areálu a v případě potřeby se obrátit i na městskou či státní polici České republiky.

Osobou odpovědnou za dodržování tohoto provozního řádu je Správce tenisového areálu.

 

* ILUSTRAČNÍ FOTO - úprava kurtů po odehrání

1). Hrablování

bc

2). Tažení sítě 

cc

 

úprava kurtů