Návštěvní řád

Provozní doba ledové plochy:
Sezóna je každoročně zahájena po dohodě majitele a provozovatele zimního stadionu. Samotný provoz zimního stadionu se řídí měsíčním rozvrhem, který je vždy vyvěšen na zimním stadionu a na webových stránkách provozovatele. Změny v provozu zimního stadionu jsou vyhrazeny provozovatelem sportovního zařízení..

Vstup na Zimní stadion a jeho využívání:
Zimní stadion je využíván zejména tělovýchovnými jednotami, hokejovými oddíly a kluby, spolky a organizacemi pro tréninky a zápasy na základě smluv či objednávek ledové plochy. Smlouvy a objednávky vyřizuje vedení zimního stadionu, které koordinuje veškerou činnost zimního stadionu. Zimní stadion je dále využíván  k bruslení veřejnosti , dopolednímu organizovanému bruslení škol a škole bruslení kterou  provozuje MEBYS Trutnov s.r.o...

Dopolední bruslení škol:

 • Organizovaná skupina žáků může být vpuštěna do areálu zimního stadionu pouze za předpokladu, že v pokladně zaplatili příslušný obnos a je v doprovodu dospělé osoby, která má danou skupinu na starosti. 
 • Dospělý doprovod určen k vedením výuky na ledové ploše přebírá veškerou zodpovědnost za svoji skupinu a to jak za její chování tak i za případný úraz  v areálu zimního stadionu.
 • Na vyžádání bude dané skupině přidělena samostatná šatna s klíčem. Nebude-li tato žádost o samostatnou šatnu uplatněna bude skupině přidělena šatna pro veřejnost. V případě ztráty osobních věcí nepřebírá provozovatel v šatně pro veřejnost žádnou odpovědnost viz. "obecné pokyny pro návštěvníky zimního stadionu" odst. 9.
 • Organizovaná skupina, která ke své výuce chce požít hokejky musí hrací plochu oddělit ( rozdělit ) fyzicky mobilními mantinely ( zábranami ). Vše za předpokladu, že je k tomu kapacitní prostor na ledové ploše ( minimálně 1/3 zůstane volná pro veřejné bruslení ). Pokud není možné z kapacitních důvodů oddělit 1/3 mobilními mantinely ( zábranami ) není dovoleno použít k výuce hokejky a puky a to z důvodu bezpečnosti ostatních návštěvníků.
 • V případě potřeby je možné si s předstihem pronajmout celou ledovou plochu za zvýhodněnoucenu pro školy dle scháleného ceníku.

 

Obecné informace o vstupu na zimním stadionu:

 • Vstup na zimní stadion je povolen pouze s platnou vstupenkou zakoupenou v pokladně, nebo permanentkou, která byla vydána na dané období vedením zimního stadionu a je na vlastní nebezpečí.
 • Uzavřením smlouvy, objednávkou či koupením vstupenky se návštěvník podrobuje tomuto provoznímu řádu.
 • Dětem mladším 10.let je vstup do areálu zimního stadionu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 • Do areálu zimního stadionu není povolen vstup osobám pod vlivem alkoholu, drog či jiných psychotropních látek. Na zimní stadion je přísný zákaz vnášení těchto látek / alkohol, drogy, psychotropní látky /. dále pak i jakékoliv pyrotecniky.
 • Ze zimního stadionu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědné osoby, kterou je v tomto případě vedení zimního stadionu, pokladník, nebo strojník. Dále bude vykázán návštěvník, který svým chováním bude ohrožovat, pohoršovat či jiným způsobem bude narušovat dobré mravy a plynulý chod zimního stadionu. V případě, že daný návštěvník neuposlechne výzvy odpovědné osoby, je pracovník tohoto zařízení povinen vyvést danou osobu z areálu zimního stadionu a v případě potřeby se obrátit i na městskou či státní polici České republiky.
 • Do sportovního areálu je zákaz vstupu se zvířaty
 • Vstupem na zimní stadion dáváte souhlas s pořizováním fotografií, audio a video záznamů vaší osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu


Obecné pokyny pro návštěvníky zimního stadionu:

 • Návštěvník zimního stadionu se musí chovat způsobem, který neohrožuje osobní bezpečnost a pořádek dalších návštěvníků.
 • Návštěvník nesmí vstupovat na ledovou plochu bez bruslí.
 • Při bruslení veřejnosti jsou návštěvníci povinni bruslit ohleduplně a dbát na to , aby svým způsobem jízdy nezavinili sobě ani ostatním návštěvníkům úraz či jinou újmu. Nikdy se nebruslí v protisměru ostatních účastníků veřejného bruslení.
 • Návštěvníci musí dodržovat vymezenou dobu pobytu na zimním stadionu a po ukončení doby určené pro veřejné bruslení neprodleně opustit ledovou plochu a prostory na zimním stadionu určené pro bruslení veřejnosti.
 • Na ledové ploše není dovoleno konzumovat potraviny ani nápoje, při bruslení veřejnosti není dovoleno brát si hokejky a nasedat na mantinely a jakýmkoliv způsobem je poškozovat.
 • V případě úrazu je nutné neprodleně o této skutečnosti informovat zaměstnance zimního stadionu, kteří provedou nezbytná opatření.
 • Všichni účastníci provozu zimního stadionu jsou povinni dodržovat poplachové a další bezpečnostní směrnice a opatření vydané provozovatelem stadionu
 • Návštěvníci veřejného bruslení mají přístup pouze do prostor k tomu určených tzn. šatna veřejnosti, přístupová chodba na ledovou plochu a ledová plocha. V jiných prostorech není dovoleno se zdržovat. Výjimku tvoří broušení bruslí či návštěva občerstvení a WC. Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby na zařízení zimního stadionu nedocházelo k ničení.
 • Veškeré cennosti, osobní věci, nebo vyšší obnos peněz je možné zdarma ukládat v pokladně, nebo v kanceláři zimního stadionu. Neučiní-li tak zákazník a dojde ke ztrátě daných cenností či osobních věcí nenese za tuto skutečnost zimní stadion žádnou zodpovědnost. Návštěvníci jsou povinni ukládat při bruslení veřejnosti osobní věci v hlídané šatně. Tato služba je placená. Pokud tak neučiní zimní stadion opět nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty.


Pokyny pro pořadatele hokejových utkání:

 • Každý pořadatel hokejových utkání si zajišťuje prodej vstupenek ve své režii.
 • Pořadatel utkání si zajistí na každý zápas dostatečnou pořadatelskou službu na své náklady a to v souladu se sportovně technickými předpisy a pravidly ledního hokeje a zodpovídá za její bezchybné fungování po celou dobu utkání i po jeho ukončení.
 • Pořadatel utkání zajistí zdravotní službu a to po celou dobu zápasu. Při mistrovském utkání musí být přítomen lékař.
 • Pořadatel zodpovídá za veškeré svěřené šatny a to včetně šatny hostů a rozhodčí.
 • Časomíru si zajišťuje pořadatel utkání a to osobami řádně proškolenými.
 • Po celou dobu zápasu zodpovídá pořadatel utkání za bezpečnost rozhodčích, funkcionářů obou mužstev, diváků i za případné škody způsobené diváky na majetku zimního stadionu. Tato povinnost trvá po celou dobu trvání zápasu až do úplného odchodu diváků z prostor zimního stadionu.
 • Pořadatel musí mít v případě většího počtu diváků zajištěné únikové východy, které jsou za běžného provozu uzamčeny a samozřejmostí je požární hlídka, která v případě vypuknutí poplachu bude koordinovat veškeré dění na zimním stadionu do příjezdu příslušných profesionálů.      .


Závěrečné ustanovení

 • V případě úrazu je nutné neprodleně informovat zaměstnance ZS
 • Poškozování nebo rozkrádání majetku ZS je trestné podle příslušných předpisů a ochraně majetku.
 • I jiné porušování ustanovení tohoto řádu pro ZS může být stíháno dle příslušných trestných předpisů.
 • Všichni účastníci provozu ZS musí dodržovat poplachové směrnice a další bezpečnostní a provozní opatření, vydávaná provozovatelem.
 • Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky ZS